BREAKING NEWS


ëyû¡àÎ A¡[@i¡ö ¹> šà}ì=àA¡ìJø
Published on Monday, 27, June 2022
Òü´£¡àº, \å> 26 –      Òü@i¡¹ì>Îì>º ëƒ &ìK@i ...
Read More>åšã 1 ëšà[\[i¡¤ *Òüƒå>à &[C¡ ëA¡Î 11 Ç¡ì¹
Published on Monday, 27, June 2022
ÒüàA¡ >å¸\ Îà[®¢¡Î, Òü´£¡àº, \å> 26– ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}ƒà Òü´£¡àº ë¯Ê¡t¡Kã >åšã "³à ëA¡à[®¡ƒ ëšà[\[i¡¤ *Òüƒå>à ëÒï[\A¡ ³[>šå¹ƒà ëA¡à[®¡ƒA¡ã &[C¡¤ ëA¡Î 11 Ç¡ì¹ ÒàÚ>à ³[>šå¹ íºR¡àB¡ã ëA¡à[®¡ƒ 19 ...
Read MoreA¡à[> ó¡àK;ìº
Published on Monday, 27, June 2022
ÒüàA¡ >å¸\ Îà[®¢¡Î, Òü´£¡àº, \å> 26– "àÒü [\ & "๠Îàl¡ü=Kã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà "Îà³ ¹àÒüó¡ºÎA¡ã ë³à[ƒ ¤j¡à[ºÚÄà =à "[ÎKã 25 ƒà ³[>šå¹ šå[ºÎA¡à ëºàÚ>>à ³[W¡ Τ [ƒ[¤\@ƒà R¡³îJ ºàÄà [>Ú³Kã ¯à}³ƒà ºìÀà> Òü[ ...
Read MoreëÒì¹àÒü> šàl¡üƒ¹ ó¡àì¹
Published on Monday, 27, June 2022
ÒüàA¡ >å¸\ Îà[®¢¡Î, Òü´£¡àº, \å> 26– [¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ê¡öC¡A¡ã ët¡à¤Œ¢å} &[¹ÚàƒKã ³[>šå¹ šå[ºÎ>à >åšã "³à ëÒì¹àÒü> šàl¡üƒ¹ Nøà³ 750 A¡à ëA¡àÄ>à ó¡à칡ú ó¡à¹¤à >åšã "ƒåKã ³[³}>à [i¡ ë>³îº[º} ([º}줳) W¡ ...
Read MoreW¡[Ò 1 ÎìÑš@ƒ ët¡ïìJø
Published on Sunday, 26, June 2022
Òü´£¡àº, \å> 25 – *º ³[>šå¹ ¯à[A¢¡} \ì>¢[ºÊ¡ Úå[>Ú>Kã ë³´¬¹ 2 [¤\Ú A¡A¡[W¡}t¡à¤³ "³[ƒ íº³àìšàA¡š³ Î[g;A塳๠R¡[Î \å> 25 ƒà šà}ì=àA¡[J¤à ëÊ¡[@ƒ} A¡[´¶[i¡Kã ³ãó¡³ "³>à Úå[>Ú@ƒKã W¡[Ò "³à ÎìÑš@ƒ ët¡ï ...
Read MoreÒ๠ë¤K 600 A¡ã [ºJå> ëºï³ãƒà J}ÒÀå
Published on Sunday, 26, June 2022
ÒüàA¡ >å¸\ Îà[®¢¡Î, Òü´£¡àº, \å> 25– =à "[ÎKã 23 ƒà ³[>šå¹ šå[ºÎA¡ã "JĤà [i¡³ "³>à W塹àW¡à@ƒšå¹Kã ÎàÒüìA¡ài¡t¡Kã ³¸à@µà¹ƒà šå[ÅĤà ëÒà;>¹´¬à [ƒ & [š ë¤K 200, Úå[¹Úà ë¤K 400 ó¡àK;[J¤ƒå &[NøA¡ºW¡¹ ...
Read Moreë>à}î³ ó¡àK;ìº
Published on Sunday, 26, June 2022
ÒüàA¡ >å¸\ Îà[®¢¡Î, Òü´£¡àº, \å> 25– "àÒü [\ & "๠Îàl¡ü=Kã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà "Îà³ ¹àÒüó¡ºÎA¡ã W塹àW¡à@ƒšå¹ ¤j¡à[ºÄà ³[>šå¹ šå[ºÎA¡à ëºàÚ>>à =à "[ÎKã 25 ƒà W塹àW¡à@ƒšå¹ [ƒ[Ê¡öC¡A¡ã ³ó¡³ "³ƒKã ë>à}î³[ ...
Read More"ìÚ; "š> [š[¤K>å
Published on Sunday, 26, June 2022
ÒüàA¡ >å¸\ Îà[®¢¡Î, Òü´£¡àº, \å> 25– ³[>šå¹Kã ³îÒ t¡³ó¡³ ÅR¡ šå³¥³v¡û¡à "[A¡ "J} íºt¡¤à "ìÚ; "š> Úà*Ò@ƒ¤à ³îÒ ³[Å}Kã W¡š W¡à¤à &i¡ì³à[Ñ£¡Ú๠"³à íºÒ@ƒå>à tå¡}Kã Úå´¬ã *ÒüKìƒï[¹¤à ³îÒì¹àÚ[Å} ³îÒ ...
Read More[>}[Å} ë=ï¹³ šà}ì=àA¡ìJø
Published on Sunday, 26, June 2022
ÒüàA¡ >å¸\ Îà[®¢¡Î, Òü´£¡àº, \å> 25– t¡ìJº ([yšå¹à) ƒà ³å;ºå¹¤à í³ît¡Kã šå¯à[¹¤å "³åA¡ ÒÄà ³ÅA¡ ë=àA¥¡à t¡àA¡šƒà ë=ïƒà} W¡à*>à ëºï¹´¬à íº[J‰¤à "๠ëA¡ A¡³º[\;A¡ã 19 Ç¡¤à [>}[Å} >å[³; ë=ï¹³ R¡¹à} " ...
Read More‡à[¹A¡àƒà ÅàK;[º¤à ³[>šå¹ ®¡¤> ëÚ}[Å>ìJø
Published on Saturday, 25, June 2022
ÒüàA¡ >å¸\ Îà[®¢¡Î, Òü´£¡àº, \å> 24– ºåšà ëyû¡à¹ 150 ë¹à³ W¡}>à [ƒ[ÀKã ‡à[¹A¡àƒà ÅàK;[º¤à ³[>šå¹Kã "׳ǡ¤à ³[>šå¹ ®¡¤>Kã [ó¡®¡³ R¡¹à} [W¡ó¡ [³[>Ê¡¹ &> [¤ì¹Äà ëÚ}[Å>ìJø¡ú [W¡ó¡ [³[>Ê¡¹>à R¡¹à} >å¸ ...
Read More


12345678910...>>

Note: Please select page no. for more news...