img
&³ [ƒ "¦åº ëÒ[A¡³ óå¡¤à šå[ºÎ ³ó¡³ ëºïì=àA¡l¡ü