img
#[Å}Kã "¯à¤à ³àìÚàA¥¡¹A¡šƒKã tå¡ì¹º A¡Ä¤à ³ãÚà³¥à ¯à칚 ëºïìJø, tå¡ì¹º ëÅ}¤à ëÒïìJø