šå} 24 ƒà ³ã*Òü 1 íº[Jì‰ ³ã*Òü 2164 ëi¡Ê¡ ët¡ï¤ƒà 50 ëšà[\[i¡¤ *Òüì¹